Dotace na vzdělávání

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Projekt: „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“

Realizátor projektu: Úřad práce ČR

CÍL PROGRAMU:

 • Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

KDO MŮŽE ŽÁDAT:

 • Žadatelem může být právnická osoba nebo fyzická osoba (OSVČ), musí vlastnit IČO.
 • Projektu se můžou účastnit zaměstnavatelé, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali vyšší pokles tržeb než je 15 % (pokles tržeb se dokládá z výkazu zisku a ztráty za poslední dvě časově srovnatelná uzavřená účetní období; v případě OSVČ se porovnávají daňová přiznání).
 • Příspěvek může obdržet zaměstnavatel, jehož firma má sídlo na území ČR, včetně hl. města Prahy, pokud se vzdělávací aktivity budou týkat zaměstnanců mimopražských provozoven.

KOLIK LZE ZÍSKAT NA JEDEN PROJEKT:

 • Je možné získat finanční příspěvek na realizaci vzdělávací aktivity a dále příspěvek na úhradu mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání.
 • Procentuální výše podpory až 100 % formou de minimis - nesmí přesáhnout částku 200 tis. EUR (100 tis. EUR v oblasti silniční dopravy) v průběhu 3 let, nebo podle blokové výjimky - maximální intenzita podpory může činit 70 % způsobilých výdajů.
 • Žadatel může čerpat maximálně částku 500 000,- Kč měsíčně (jedná se o průměr). Podnikům s nadregionálním dosahem (tj. s počtem zaměstnanců nad 1 000 nebo s provozovnami ve více než dvou okresech) může být poskytnut příspěvek nad uvedený limit.

NA CO LZE PODPORU ZÍSKAT:

 • Další profesní vzdělávání zaměstnanců s důrazem na odborné vzdělávání stávajících nebo nově přijatých zaměstnanců a to formou odborného rozvoje zaměřeného zejména na získání, zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace, realizované ve vzdělávacím programu:
 • a) zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem,
 • b) zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (například zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, včetně kvalifikačního vzdělávání pracovníků dle příslušného právního předpisu)
 • c) zařízením se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (například vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, normy a předpisy pro oblast svařování a další).
 • d) školou v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem.
 • Odborná jazyková výuka související s pracovní činností, kterou pracovník v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat.
 • Další profesní vzdělávání zaměstnanců v neakreditovaných vzdělávacích programech, jestliže to vyžadují potřeby zaměstnavatele. Tyto potřeby popíše zaměstnavatel v žádosti a ÚP ČR posoudí jejich odůvodněnost, včetně přihlédnutí k významu vzdělávání pro zaměstnance a firmu, případně k provozním a organizačním možnostem zaměstnavatele. Do této skupiny náleží rovněž příprava zaměstnanců na konkrétní prac. pozici.
 • Vzdělávání může být obecné a v odůvodněných případech i specifické1.
 • Vzdělávání tzv. měkkých dovedností je projektem podporováno výjimečně, a to pouze v těch případech, kdy takovéto vzdělávání jednoznačně souvisí s pracovní pozicí vzdělávaného zaměstnance.
 • Nelze podpořit vzdělávací aktivity obecné povahy (např. kurzy obecné IT gramotnosti).

JAKÉ VÝDEAJE JE MOŽNÉ PODPOŘIT:

 • Vzdělávání, na které lze poskytnout příspěvek, musí být realizováno externím vzdělávacím zařízením nebo interním lektorem.
 • V případě vzdělávání externím vzdělávacím zařízením je zaměstnavatel povinen vybrat dodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a příručkou Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost D9 Metodickým pokynem pro zadávání zakázek.
 • Příspěvek lze poskytnout na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a dále pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance, a to za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání. Maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance účastnícího se odborného rozvoje může činit 27 600,- Kč měsíčně při stanovené týdenní pracovní době. Pro výpočet maximálního mzdového příspěvku za hodinu se vychází z minimální hodinové mzdy a činí 165 Kč.

SPECIFIKA A OMEZENÍ:

 • Příspěvek nelze poskytnout na vzdělávání zaměstnanců, kteří nejsou občany členských zemí EU/EHP a Švýcarska, pokud nemají trvalý pobyt na území ČR.
 • Příspěvek nelze poskytnout zaměstnavatelům, kteří žádají o příspěvek na vzdělávací aktivitu pro své zaměstnance, kteří mají uzavřenou Dohodu o provedení práce.
 • Příspěvek nelze poskytnout organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím, subjektům veřejné správy.
 • Příspěvek na mzdové náklady je poskytován měsíčně zpětně na základě předloženého vyúčtování a evidence docházky.
 • Příspěvek na úhradu nákladů vzdělávací aktivity je poskytován až po jejím skončení.
 • Vzdělávání musí probíhat pouze prezenční formou. Vzdělávání dálkovou formou ani formou e-learningu není možné.
 • V případě, že se pracovník nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností, nebude příspěvek na vzdělávání tohoto zaměstnance vyplacen.

TERMÍNY:

 • Program je aktuální pro nové rozpočtové období. 

Rádi Vám pomůžeme s přípravou i realizací projektu. Neváhejte nás kontaktovat.

Best jordan Sneakers | Air Jordan